Wappalyzer

Wappalyzer

یکی از روش های تشخیص سایت وردپرسی ، استفاده از افزونه های مرور گر است .

افزونه Wappalyzer یکی از افزونه هایی است که می تواند سایت های ورپرسی را تشخیص دهد .